Σύνοψη Διαδικασίας Πιστοποίησης

Παρακάτω περιγράφεται εν συντομία η διαδικασία πιστοποίησης από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης ISOQAR.

 


 
Βήμα 1
 
Γίνεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον πελάτη και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ISOQAR, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί οικονομική προσφορά (και) για το πρότυπο ISO 27001, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστελλεται μαζί και το συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο για το συγκεκριμένο πρότυπο.
 
Βήμα 2
 
Αφού παραλάβουμε το ερωτηματολόγιο, ετοιμάζουμε και υποβάλλουμε  στον πελάτη την οικονομική μας προσφορά, η οποία είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με τον αριθμό των προτύπων και τα στοιχεία που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο.

 


 
Βήμα 3
 
Στη συνέχεια, αφού ο πελάτης αποφασίσει να συνεργαστεί με τον φορέα μας, θα πρέπει να μελετήσει τους κανόνες πιστοποίησης και εφόσον τους αποδέχεται να μας αποστείλει συμπληρωμένη την αίτηση πιστοποίησης.
 
Βήμα 4
 
Ακολουθεί ο από κοινού ο καθορισμός των ημερομηνιών επιθεώρησης (Stage 1 και Stage 2) και εν συνεχεία διενεργείται η επιθεώρηση του συστήματος.
 
Βήμα 5
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ακολουθεί η έκδοση του πιστοποιητικού, αφού πρώτα κλείσουν τυχόν μη συμμορφώσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια της επιθεώρησης.
 
Βήμα 6
 
Τέλος, ο πελάτης  εταιρεία υπεισέρχεται σε ένα πρόγραμμα ετήσιων επιθεωρήσεων οπού η ISOQAR διενεργεί επαναληπτικές επιθεωρήσεις ανα διαστήματα που δεν ξεπερνούν τους 12 μήνες.