ISO 14001

Τι είναι το ISO 14001;

Το ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας. 
Όπως όλα τα διεθνή πρότυπα έτσι και το ISO 14001 έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την διαχείριση περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

Ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 14001

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος παρέχει ένα σύστημα εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου των ενεργειών του οργανισμού που έχουν επίδραση και αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης από την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Αυτό με την σειρά του επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό τρόπων για την δραστική μείωση των υπολειμμάτων και απορριμμάτων, την αποδοτική διάθεση αυτών, και μέσα από την μάθηση του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η ενέργεια και η εξοικονόμηση της. 

Πως ξεκινά η εφαρμογή του ISO 14001; Τι εμπλέκεται;

Στην αρχή θα πρέπει να αποτιμήσετε και αξιολογήσετε τις επιπτώσεις που έχουν οι διεργασίες και λειτουργίες του οργανισμού σας στο περιβάλλον. Κατόπιν θα πρέπει να θέσετε προτεραιότητες στους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να περιορίσετε και μειώσετε τις επιπτώσεις αυτές. Μετά θα πρέπει να ορίσετε την έκταση που θέλετε να δώσετε στο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος (καθώς και τα όρια του) και να τεκμηριώσετε τις διαδικασίες σας για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14001. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε καταρχήν την σωστή εφαρμογή των διαδικασιών αυτών και μετά την επιθεώρησή τους με εσωτερικούς ελέγχους . Σε περίπτωση που εφαρμόζετε και σύστημα κατά ISO 9001, τότε πολλές από τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 ή θα ικανοποιούνται ήδη ή θα είναι πολύ εύκολη η ολοκλήρωσή τους.

Τι εξυπηρετεί η πιστοποίηση κατά ISO 14001

Από την στιγμή που το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει εγκατασταθεί και εφαρμόζεται, μπορεί να επιθεωρηθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα. Μετά από μία επιτυχή επιθεώρηση του συστήματος από έναν διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, θα εκδοθεί στην επιχείρηση ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατά ISO 14001. Το πιστοποιητικό αυτό προβάλει την απόδειξη ότι ο οργανισμός σας είναι δεσμευμένος ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα και ότι λειτουργεί με προθυμία για την καλυτέρευση του περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση παρέχει επίσης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης όπως επίσης και βελτιώνει σταθερά την εικόνα της επιχείρησης στα μάτια των ευαισθητοποιημένων φορέων, των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων. 

Αξιολόγηση / Έλεγχος Συστήματος κατά ISO 14001

Η διαπιστευμένη αξιολόγηση / έλεγχος του συστήματος προϋποθέτει την επιλογή ενός διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης. 

Γιατί να επιλέξετε την ISOQAR για την αξιολόγηση και πιστοποίησή σας κατά ISO 9001

Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την ISOQAR. Για αυτόν τον λόγο όλες οι προσπάθειες της ISOQAR στοχεύουν και συντελούν προς αυτήν την κατεύθυνση και είμαστε περήφανοι που το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα θετικό. Η φιλική προσέγγιση που έχει και η διαφοροποίηση της από διάφορες εφαρμοζόμενες γραφειοκρατικές μεθόδους έχουν συντελέσει καθοριστικά σε ραγδαία συνεχή αύξηση νέων πελατών προερχόμενους από συστάσεις ικανοποιημένων πελατών. 

Ποιο είναι το κόστος αξιολόγησης και πιστοποίησης κατά ISO 14001;

Η πολιτική της ISOQAR είναι να παρέχει και οικονομικά προσιτή πιστοποίηση.
Το κόστος αξιολόγησης και πιστοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος, τα περιβαλλοντικά θέματα της δραστηριότητας της αιτούμενης εταιρείας και τον περιβαλλοντικό ρίσκο που προκύπτει. Υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί (στους οποίους υπόκεινται όλοι οι φορείς πιστοποίησης) που ορίζουν ανάλογα με αυτές τις παραμέτρους τις ελάχιστες ημέρες αξιολόγησης. Συνεπώς δεν είναι εφικτό να υπάρχει μια προσφορά κόστους χωρίς να καθοριστούν αυτοί οι παράμετροι. Οι εταιρείες, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001, τυχαίνουν ειδικές μειωμένες τιμές για πιστοποίηση ISO 14001 καθώς οι δύο διαδικασίες έχουν κοινές ορισμένες διαδικασίες.
Για να καταθέσουμε μία προσφορά πρέπει να αξιολογήσουμε τα πρώτα στοιχεία μεγέθους, περιβαλλοντικών πλευρών και δραστηριοτήτων του οργανισμού. Αυτό το κάνουμε μέσω ενός ερωτηματολογίου που στέλνουμε στους ενδιαφερομένους και μας το επιστρέφουν συμπληρωμένο. 
Για την παραλαβή του σχετικού ερωτηματολογίου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα +30-2106218021, +357-26222172 ή ηλεκτρονικά στο contact@isoqar.gr 
Οι προσφορές μας υποβάλλονται χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν καμία υποχρέωση για ανάθεση έργου στην ISOQAR. 

Ενιαία συστήματα ISO 14001 & ISO 9001

Τα ανωτέρω δύο πρότυπα έχουν πολλά κοινά σημεία όπως λ.χ. η ανασκόπηση διοίκησης, ο έλεγχος εγγράφων, διορθωτικές ενέργειες, εκπαίδευση εργαζομένων κτλ. Αυτά τα κοινά σημεία μπορούν να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο διαχειριστικό σύστημα το οποίο να αξιολογείται από κοινού. Η ISOQAR παρέχει ολοκληρωμένες αξιολογήσεις ενιαίων συστημάτων και πιστεύουμε ότι αυτή είναι και η καλύτερη (και σίγουρα η πιο αποδοτική από πλευράς κόστους) προσέγγιση για πολλούς οργανισμούς. 

Που υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ή βοηθήματα;

Όλα τα πρότυπα διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από τον ΕΛΟΤ (τηλ. 210 2120420, www.elot.gr).
Στην αγγλική γλώσσα μπορούν να αποκτηθούν από τις εκδώσεις ISO στο τηλέφωνο ++44 20 7242 6410 (Χρησιμοποιώντας το όνομα της ISOQAR θα σας δοθεί έκπτωση 10% στις τιμές των περισσοτέρων προτύπων). Μπορεί επίσης να αγοραστεί και από την BSI μέσα από την ιστοσελίδα www.bsi-global.com/bsonline. 
Το ινστιτούτο ‘Institute of Quality Assurance’ της Μ. Βρετανίας λειτουργεί ένα κέντρο πληροφοριών στα τηλέφωνα +44 20 7245 6669. Παρέχεται πρόσβαση και μέσω της ιστοσελίδας www.iqa.org όπου για οδηγίες και πληροφορίες θα πρέπει να πάτε στο ‘information centre’ και μετά στο ‘resources’.

Ανάπτυξη και εφαρμογή ISO 14001

Ειδικά το ISO 14001 εμπεριέχει και επεξηγήσεις. Επίσης υπάρχει και το έγγραφο υπό την ονομασία ISO 14004 (που διατίθεται από τις προαναφερθείσες πηγές) παρέχει πρακτικές οδηγίες και παραδείγματα πάνω στο πώς να γίνουν πιο κατανοητές οι απαιτήσεις του ISO 14001. 

Σημείωση: Καμία από τις ανωτέρω ιστοσελίδες δεν συνιστούνται ή εγκρίνονται ή εξουσιοδοτούνται ή συνδέονται με την ISOQAR. Απλώς αναφέρονται ενδεικτικά για να βοηθήσουν στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το ISO 14001.

Ο δρόμος για την Πιστοποίηση

Ερωτηματολόγιο

Όταν η αρχική εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει πραγματοποιηθεί, τότε το πρώτο βήμα για την πιστοποίηση είναι η συμπλήρωση και υποβολή του σχετικού ‘ερωτηματολογίου’ μας (σχέδιο του οποίου παρέχεται). 
Οι πληροφορίες τις οποίες ζητάμε με το ερωτηματολόγιό μας είναι εξαιρετικά χρήσιμες ώστε να καταλάβουμε τα κύρια στοιχεία της επιχειρήσεως σας καθώς και πως αυτά επιδρούν με το περιβάλλον της. Επίσης οι πληροφορίες αυτές μας βοηθάνε να διασφαλίσουμε ότι θα παρέχουμε αξιολογητές με την σωστή εξειδίκευση και εμπειρία ,καθώς και ότι θα προγραμματίσουμε τον επαρκή χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση. 
Μετά την λήψη του ‘ερωτηματολογίου’ μας, θα σας στείλουμε μία αναλυτική προσφορά.

Προσφορά

Με την προσφορά μας σας παρέχουμε το κόστος για την αξιολόγηση καθώς πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε μετά όπως π.χ. την υποβολή αιτήσεως (σχέδιο της οποίας επίσης) παρέχεται. 
Μια αξιολόγηση (ή επιθεώρηση – όμως ονομάζεται από το πρότυπο) κατά το ISO 14001 έχει δύο στάδια.

Στάδιο 1ο

Το πρώτο στάδιο αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης που διασφαλίζει ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001. Αυτό συντελείται πάντα στις εγκαταστάσεις που λειτουργεί η επιχείρηση διότι κατά το στάδιο αυτό εξετάζονται η τοποθεσία, ο φυσικός χώρος όπου διατελούντα οι λειτουργίες, ο περιβάλλοντας χώρος όπως επίσης και η τεκμηρίωση του συστήματος. 
Συνήθως κατά το στάδιο αυτό εξετάζουμε επίσης την μέθοδό εντοπισμού των περιβαλλοντικών πλευρών και σημείων και την πληρότητα της μεθόδου και αποτελεσμάτων της. Εξετάζουμε επίσης την περιβαλλοντική πολιτική σας, την νομοθεσία στην οποία εντάσσονται οι λειτουργίες σας, τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και αποτελέσματά τους, την εκπαίδευση των εργαζομένων σας, καθώς και τις επιδιώξεις και στόχους σας. Όλα αυτά εξετάζονται βέβαια με άξονα το περιβάλλον. 
Τέλος εξετάζουμε κατά πόσον η τεκμηρίωση και το εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.
Συνεπώς, αυτό που γίνεται κατά το 1ο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση:

 1. Της τεκμηρίωσης και κατά πόσον αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO 14001.
 2. Της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται στον οργανισμός σας, και του κατά πόσον μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτήν. Για παράδειγμα, εάν έχετε πραγματοποιήσει μόνο ένα κύκλο εσωτερικών επιθεωρήσεων τότε είναι φυσικό να μην είναι ιδιαίτερα δοκιμασμένη η αποτελεσματικότητά τους πράγμα που με την σειρά του σημαίνει ότι περιορίζεται η έκταση στην οποία μπορούμε να βασιστούμε σε αυτήν. Εάν όμως έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία περισσότεροι κύκλοι εσωτερικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και σε βάθος χρόνου τότε μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι για την αποτελεσματικότητά τους.
 3. Των ανασκοπήσεων διοίκησης και των αποτελεσμάτων τους.
 4. ων περιβαλλοντικών πλευρών και σημείων που έχετε εντοπίσει ότι προσδιορίζονται από τις λειτουργίες σας, και της μεθόδου με την οποία χαρακτηρίσατε την σπουδαιότητα τους. Κατόπιν αυτά εξετάζονται σε σχέση με τις λειτουργίες που βλέπουμε ότι συντελούνται - και έτσι αξιολογείται η πληρότητα της μεθόδου και αποτελεσμάτων τους. 
 5. Των παρόντων λειτουργιών και εγγραφών, όπως επίσης των προηγουμένων αλλά και των μελλοντικών σχεδιασμένων λειτουργιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα περιβαλλοντικά σημεία και πλευρές είχαν εντοπιστεί αλλά και συνεχίζουν να εντοπίζονται συστηματικά.
 6. Του εντοπισμού της νομοθεσίας (σχετικής με το περιβάλλον) στην οποία υπόκεινται η επιχείρησή σας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν σημειωθεί προφανείς παραλήψεις.
 7. Των αδειών που τυχών έχετε για τις λειτουργίες σας έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι έχουν ενσωματωθεί στο σύστημά σας. 
 8. Των λειτουργιών που είναι εκτός του δικού σας συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά μπορεί να συντελούνται στους χώρους σας - είτε από εσάς είτε από άλλους οργανισμούς. Επίσης, των γειτονικών εγκαταστάσεων που μπορεί να έχουν επίπτωση στις δικές σας εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι λάβατε υπ’ όψιν τις επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύπτουν.
 9. Της πληροφόρησης και εκπαίδευσης του προσωπικού, ή της ύπαρξης προγράμματος για την πραγματοποίηση αυτή. 
 10. Των απαιτήσεων που συσχετίζονται με τις λειτουργίες των συνεργατών, εργολάβων και υπό-εργολάβων και τον εντοπισμό της περιβαλλοντικής εμπλοκής των στις εγκαταστάσεις σας.
 11. Της έγκαιρης δοκιμής του σχεδίου και διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης (διότι πρέπει να έχουν δοκιμαστεί πριν πραγματοποιηθεί το 2ο στάδιο)
 12. Του εντοπισμού επιδιώξεων και στόχων που να σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές και σημεία καθώς και με την σπουδαιότητα τους.

Τέλος πρώτου σταδίου
Στο τέλος του 1ου σταδίου, τεκμηριώνουμε μία αναλυτική αναφορά. Σε περίπτωση που εντοπίσαμε προβληματικές περιοχές η αναφορά αυτή συμπεριλαμβάνει τις μη συμμορφώσεις καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα (το οποίο συμφωνούμε από κοινού) μέσα στο οποίο θα διορθωθούν και ελεγχθούν οι μη συμμορφώσεις πριν ακολουθήσει το 2ο στάδιο. 
Τέλος συγκροτείται σχέδιο (πλάνο) για το επόμενο στάδιο που ακολουθεί.

Στάδιο 2ο

Το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται και αυτό στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεώς σας. Κατά το στάδιο αυτό αξιολογούνται οι πρακτικές που ακολουθούνται, εξετάζονται οι εγγραφές που τηρούνται και όλα αυτά με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η πρακτική εφαρμογή του συστήματος είναι σύμφωνα με το ISO 14001 και σύμφωνα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχετε τεκμηριώσει. 
Κατά την αξιολόγηση εξετάζουμε τα κάτωθι:

 1. Την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής που έχετε διατυπώσει, τις περιβαλλοντικές πλευρές, σημεία και επιδιώξεις σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή τους στις διάφορες λειτουργίες του οργανισμού σας. 
 2. Τις υπευθυνότητες σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, τη επικοινωνία εντός και εκτός της επιχείρησης, τα παράπονα πελατών (εάν υπάρχουν) και τυχόν μη συμμορφώσεις με τις άδειες, νομοθεσία, κανονισμούς κτλ. 
 3. Όλα τα τμήματα του οργανισμού σας και τις διαδικασίες που τα αφορούν αλλά και εφαρμόζονται από αυτές.
 4. Ο αξιολογητής τεκμηριώνει τα συμπεράσματα και στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που οι αξιολογητές διαπιστώσουν προβληματικές περιοχές, τότε μπορεί να καταγράψουν τα εξής: 
  Κύριες μη συμμορφώσεις – Αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως από την εταιρεία, πριν μπορέσει ο επικεφαλής της αξιολόγησης να εισηγηθεί την πιστοποίηση. 
  Μη συμμορφώσεις – Αυτές δεν επηρεάζουν την εισήγηση του αξιολογητή για την πιστοποίηση, αλλά πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. 
  Κατά το κλείσιμο του 2ου σταδίου της αξιολόγησης, ο αξιολογητής γνωστοποιεί ποια θα είναι η εισήγηση του, και αφήνει αντίγραφο αυτής. 

Πιστοποίηση

Μετά το πέρας των αξιολογήσεων, η τεκμηριωμένη αναφορά του αξιολογητή υποβάλλεται στο ανεξάρτητο συμβούλιο πιστοποίησης της ISOQAR. Το συμβούλιο εξετάζει την αναφορά μαζί με την τεκμηρίωση των ενεργειών που έχουν γίνει για την αποκατάσταση τυχών μη συμμορφώσεων. 
Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανωτέρω διαδικασία από το συμβούλιο, τότε η ISOQAR εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό. 

Επισκέψεις επιτήρησης του συστήματος

Το πιστοποιητικό της ISOQAR ισχύει για 3 έτη και η διατήρηση του επιτηρείται από έναν αξιολογητή με περιβαλλοντική εμπειρία ανά συγκεκριμένα διαστήματα. Όλες οι επισκέψεις επιτήρησης του συστήματος στην εταιρεία σας γίνονται μετά από συνεννόηση ώστε να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα και η παρουσία των κατάλληλων προσώπων. 
Με την πάροδο των τριών ετών, ο οργανισμός σας θα πρέπει να επαναξιολογηθεί. Το κόστος όλων των ανωτέρω διατηρείται στο ελάχιστο δυνατόν, και σας γνωστοποιείται από πριν.
Σημείωση : Όλες οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με δειγματοληπτικό έλεγχο των στοιχείων. Ο μη εντοπισμός προβληματικών στοιχείων ή περιοχών δεν εξασφαλίζει την μη ύπαρξή τους. 

Επέκταση του σκοπού πιστοποίησης

Κατά την διάρκεια της πιστοποίησης μπορούν να γίνουν και αλλαγές ή επεκτάσεις στον σκοπό πιστοποίησης. Για παράδειγμα μπορεί η εταιρεία να θελήσει να συμπεριλάβει και άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, γραφεία ή δραστηριότητες στον πιστοποιημένο σκοπό της. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρέχουμε ένα ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου υποβάλουμε την προσφορά μας για την επέκταση σκοπού που επιθυμείτε. 

Λογότυπα

Με την πιστοποίηση του οργανισμού σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να προβάλλεστε με την εξουσιοδοτημένη ασπίδα της ISOQAR. 

Προσφυγή / ένσταση

Σε περίπτωση που μία αξιολόγηση συμπεράνει ότι προκύπτουν στοιχεία που επιβάλουν την αναβολή (ή την άρση) της πιστοποίησης κατά το συγκεκριμένο πρότυπο, ο οργανισμός μπορεί να προσφύγει γραπτώς στον επικεφαλή πιστοποίησης (Chief Executive) της ISOQAR.
Όλες οι προσφυγές διερευνώνται από την επιτροπή προσφυγών που συστήνεται από το συμβούλιο της ISOQAR. Η εταιρεία σας μπορεί να αρνηθεί την συμμετοχή κάποιου συγκεκριμένου μέλους στην επιτροπή. Το συμβούλιο θα είναι αναγκασμένο να επιλέξει μετά διαφορετικό μέλος ή επιτροπή. Εάν η προσφυγή κριθεί έγκυρη, τότε τα συμπεράσματα, υποδείξεις και εισήγηση του αξιολογητή θα ακυρωθούν. Εάν όμως ο αξιολογητής κριθεί σωστός από την επιτροπή, τότε η εταιρεία σας θα χρεωθεί με το κόστος μίας επιπλέον αξιολόγησης (εάν κατά την κρίση της επιτροπής ή της ISOQAR αυτή απαιτείται) και το κόστος της προσφυγής. 
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι τέτοιες περιπτώσεις και προσφυγές είναι εξαιρετικά σπάνιες. 

Πρόσθετες πληροφορίες - Ενιαία συστήματα διαχείρισης

Είμαστε εις θέση να παρέχουμε ευχαρίστως υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης ενιαίων συστημάτων διαχείρισης και διοίκησης (π.χ. ISO 9001 & ISO 14001) - φτάνει βέβαια να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις όλων των προς πιστοποίηση προτύπων. 
Μεταξύ των προτύπων υπάρχουν κάποια κοινά σημεία και φυσικά είναι πλεονεκτική η ενοποίησή τους όπως λ.χ. να υπάρχει ένα κοινό σύστημα ελέγχου εγγράφων και δεδομένων. Βέβαια υπάρχουν και απαιτήσεις που δεν είναι κοινές μεταξύ των προτύπων όπως λ.χ. η επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (που είναι απαίτηση του ISO 14001 μόνο).
Τα ενοποιημένα συστήματα όμως χρειάζονται και ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην μεροληπτεί το σύστημα ευνοώντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ενός προτύπου σε βάρος της ικανοποιήσεως των απαιτήσεων του άλλου προτύπου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε ενιαίες επιθεωρήσεις για ISO 9001 και ISO 14001, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι επιθεωρούνται εξίσου αποτελεσματικά και οι ποιοτικές και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Μερικά έγγραφα από την ‘υγιεινή και ασφάλεια’ μπορούν επίσης να συνδυαστούν σε ενιαία συστήματα. Συχνά συναντάμε συγκεκριμένες οδηγίες που στοχεύουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και που μπορούν να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οδηγίες για την διαχείριση ρύπανσης από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας μπορούν να επεκταθούν στην πρόληψη μόλυνσης του περιβάλλοντος, στην διάθεση των καθαριστικών και συνεπώς στις ικανοποίηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Είναι επιτεύξιμο για έναν οργανισμό με πολλές εγκαταστάσεις το να έχει ένα ενιαίο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όμως, οι επιμέρους πολιτικές, επιδιώξεις, περιβαλλοντικές πλευρές και σημεία θα πρέπει να βασίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφοροποιήσεις των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο, την τοποθεσία κτλ. Ενδέχεται βέβαια να υπάρχουν κάποια κοινά σημεία στις πολιτικές και επιδιώξεις των διαφόρων εγκαταστάσεων του οργανισμού. Για αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συμβάλουν οι εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας στον ορισμό των κοινών και διαφορετικών πολιτικών και επιδιώξεων.